India

Jaisalmer, Rajasthan Jodhpur, Rajasthan Kashmir, India